النقاط الحرجة للعناصر (صفحة البيانات)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النقاط الحرجة

ref Tc(K) Tc(°C) Pc(MPa) Pc(other) Vc(cm³/mol) ρc(g/cm³)
1 H هيدروجين
use 32.97 -240.18 1.293
CRC.a 32.97 -240.18 1.293 65
KAL 33.2 1.297 65.0
SMI -239.9 13.2 kgf/cm² 0.0310
1 H هيدروجين (equilibrium)
LNG -240.17 1.294 12.77 atm 65.4 0.0308
1 H هيدروجين (normal)
LNG -239.91 1.297 12.8 atm 65.0 0.0310
1 H هيدروجين-2
KAL 38.2 1.65 60
1 H هيدروجين-2 (equilibrium)
LNG -234.8 1.650 16.28 atm 60.4 0.0668
1 H هيدروجين-2 (normal)
LNG -234.7 1.665 16.43 atm 60.3 0.0669
2 He هيليوم
use 5.19 -267.96 0.227
CRC.a 5.19 -267.96 0.227 57
KAL 5.19 0.227 57.2
SMI -267.9 2.34 kgf/cm² 0.0693
2 He هيليوم (equilibrium)
LNG -267.96 0.2289 2.261 atm 0.06930
2 He هيليوم-3
LNG -269.85 0.1182 1.13 atm 72.5 0.0414
2 He helium-4
LNG -267.96 0.227 2.24 atm 57.3 0.0698
3 Li ليثيوم
use (3223) (2950) (67)
CRC.b (3223) 2950 (67) (66)
7 N نيتروجين
use 126.21 -146.94 3.39
CRC.a 126.21 -146.94 3.39 90
KAL 126.2 3.39 89.5
SMI -147.1 34.7 kgf/cm² 0.3110
7 N نيتروجين-14
LNG -146.94 3.39 33.5 atm 89.5 0.313
7 N نيتروجين-15
LNG -146.8 3.39 33.5 atm 90.4 0.332
8 O oxygen
use 154.59 -118.56 5.043
CRC.a 154.59 -118.56 5.043 73
LNG -118.56 5.043 49.77 atm 73.4 0.436
KAL 154.6 5.04 73.4
SMI -118.8 51.4 kgf/cm² 0.430
9 F فلور
use 144.13 -129.02 5.172
CRC.a 144.13 -129.02 5.172 66
LNG -129.0 5.215 51.47 atm 66.2 0.574
KAL 144.3 5.22 66
10 Ne نيون
use 44.4 -228.7 2.76
CRC.a 44.4 -228.7 2.76 42
LNG -228.71 2.77 27.2 atm 41.7 0.4835
KAL 44.4 2.76 41.7
SMI -228.7 26.8 kgf/cm² 0.484
11 Na صوديوم
use (2573) (2300) (35)
CRC.b (2573) 2300 (35) (116)
15 P فسفور
use 994 721
CRC.a 994 721
LNG 721
16 S كبريت
use 1314 1041 20.7
CRC.a 1314 1041 20.7
LNG 1041 11.7 116 atm
KAL 1314 20.7
SMI 1040
17 Cl كلور
use 416.9 143.8 7.991
CRC.a 416.9 143.8 7.991 123
LNG 143.8 7.71 76.1 atm 124 0.573
KAL 416.9 7.98 124
SMI 144.0 78.7 kgf/cm² 0.573
18 Ar أرجون
use 150.87 -122.28 4.898
CRC.a 150.87 -122.28 4.898 75
LNG -122.3 4.87 48.1 atm 74.6 0.536
KAL 150.9 4.90 74.6
SMI -122 49.7 kgf/cm² 0.531
19 K بوتاسيوم
use (2223) (1950) (16)
CRC.b (2223) 1950 (16) (209)
33 As زرنيخ
use 1673 1400
CRC.a 1673 1400 35
LNG 1400
34 Se سلنيوم
use 1766 1493 27.2
CRC.a 1766 1493 27.2
LNG 1493
35 Br بروم
use 588 315 10.34
CRC.a 588 315 10.34 127
LNG 315 10.3 102 atm 135 1.184
KAL 588 10.3 127
SMI 302 1.18
36 Kr كريبتون
use 209.41 -63.74 5.50
CRC.a 209.41 -63.74 5.50 91
LNG -63.75 5.50 54.3 atm 91.2 0.9085
KAL 209.4 5.50 91.2
37 Rb روبيديوم
use (2093) (1820) (16)
CRC.b (2093) 1820 (16) (247)
LNG 1832 250 0.34
53 I يود
use 819 546 11.7
CRC.a 819 546 155
LNG 546 11.7 115 atm 155 0.164
KAL 819 155
SMI 553
54 Xe إكسينون
use 289.77 16.62 5.841
CRC.c 289.77 16.62 5.841 118
LNG 16.583 5.84 57.64 atm 118 1.105
KAL 289.7 5.84 118
SMI 16.6 60.2 kgf/cm² 1.155
55 Cs سيزيوم
use 1938 1665 9.4
CRC.d 1938 1665 9.4 341
LNG 1806 300 0.44
80 Hg زئبق
use 1750 1477 172.00
CRC.a 1750 1477 172.00 43
LNG 1477 160.8 1587 atm
KAL 1750 172 42.7
SMI 1460±20 1640±50 kgf/cm² 0.5
86 Rn رادون
use 377 104 6.28
CRC.a 377 104 6.28
LNG 104 6.28 62 atm 139 1.6
KAL 377 6.3
SMI 104 64.1 kgf/cm²


المصادر

CRC.a-d

David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 6, Fluid Properties; Critical Constants. Also agrees with Celsius values from Section 4: Properties of the Elements and Inorganic Compounds, Melting, Boiling, Triple, and Critical Point Temperatures of the Elements

Estimated accuracy for Tc and Pc is indicated by the number of digits. Above 750 K Tc values may be in error by 10 K or more. Vc values are not assumed accurate more than to a few percent. Parentheses indicate extrapolated values. From these sources:
  • (a) D. Ambrose, Vapor-Liquid Constants of Fluids, in R.M. Stevenson, S. Malanowski, Handbook of the Thermodynamics of Organic Compounds, Elsevier, New York, (1987).
  • (b) I.G. Dillon, P.A. Nelson, B.S. Swanson, J. Chem. Phys. 44, 4229, (1966).
  • (c) O. Sifner, J. Klomfar, J. Phys. Chem. Ref. Data 23, 63, (1994).
  • (d) N.B. Vargaftik, Int. J. Thermophys. 11, 467, (1990).

LNG

J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 6; Table 6.5 Critical Properties

KAL

National Physical Laboratory, Kaye and Laby Tables of Physical and Chemical Constants; D. Ambrose, M.B. Ewing, M.L. McGlashan, Critical constants and second virial coefficients of gases (retrieved Dec 2005)

SMI

W.E. Forsythe (ed.), Smithsonian Physical Tables 9th ed., online version (1954; Knovel 2003). Table 259, Critical Temperatures, Pressures, and Densities of Gases