داريو فو

داريو فو
الحركة الأدبيةالمسارح الصغيرة

داريو فو (24 مارس 1926 قرب ڤاريزي - 13 أكتوبر 2016) هو أديب و مسرحي إيطالي. حصل على جائزة نوبل في الأدب لسنة 1997.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السيرة الذاتية

Dario Fo.jpg


الأعمال المختارة

المصادر

 • D'Angeli, Concetta and Simone Soriani (eds). Coppia d'arte - Dario Fo e Franca Rame, Pisa, Edizioni Plus, 2006.
 • Behan, Tom. Dario Fo. Revolutionary Theater, London, Pluto Press, 2000.
 • Farrell, Joseph. Dario Fo & Franca Rame. Harlequins of the revolution, Methuen 2001.
 • Farrell, Joseph and Antonio Scuderi (eds). Dario Fo: Stage, Text and Tradition, Southern Illinois University Press, 2000.
 • Mitchell, Tony. Dario Fo. People's court jester, London, Methuen, 1999.
 • Pizza, Marisa. Al lavoro con Dario Fo e Franca Rame, Roma, Bulzoni, 2006.
 • Pizza, Marisa. La parola, il gesto, l'azione, Roma, Bulzoni, 1996.
 • Puppa, Paolo. Il teatro di Dario Fo, Vnezia, Marsilio, 1978.
 • Scuderi, Antonio. Dario Fo and Popular Performance, Legas 1998.
 • Soriani, Simone. Dario Fo. Dalla commedia al monologo (1959-1969), Corazzano (PI), Titivillus, 2007.
 • Valentini, Chiara. La storia di Dario Fo, Milano, Feltrinelli, 1997.

وصلات خارجية

قالب:911ct


الكلمات الدالة: