هيكتومتر

10 أنجستروم = 1 نانوميتر
1000 نانوميتر = 1 ميكروميتر
1000 ميكروميتر = 1 مليمتر
10 مليمتر = 1 سنتيمتر
10 سنتيمتر = 1 ديسيمتر
10 ديسيمتر = 1 متر
10 متر = 1 ديكامتر
10 ديكامتر = 1 هيكتومتر
10 هيكتومتر = 1 كيلومتر
1000 كيلومتر = 1 ميغامتر