أبو الحسن الحسن بن علي

أبو الحسن الحسن بن علي (ويعرف باسم "الحسن بن زيري") (1109 - 1171) كان آخر حكام الزيريين حكم 1121-1152.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  • Giosuè Musca, Il mezzogiorno normanno-svevo e le crociate, Centro di studi normanno-svevi, Università di Bari (on p. 106).